Kvik-Info

Vedtægter

Den selvejende institution
Kvikmarkens Privatskole


Hjemsted og formål

§ 1

1. Kvikmarkens Privatskole er en uafhængig selvejende institution oprettet i 1966. Institutionen har hjemsted i Gladsaxe Kommune på adressen: Kvikmarken 5-9, 2860 Søborg. Institutionen har CVR-nr. 46084217.

§ 2

1. Institutionens formål er at drive privat grundskole fra begynderklasse – 9. klasse og skolefritidsordning, på grundlag af de til enhver tid gældende love og bestemmelser vedrørende friskoler og private grundskoler mv.

2. Institutionen er en forældrestyret institution og der lægges vægt på et tæt samarbejde med forældrene.

3. Institutionen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

4. Institutionen skal give en undervisning, som mindst står mål med, hvad der
kræves i folkeskolen.

5. Institutionen skal forberede eleverne til folkeskolens afsluttende prøver.

6. Institutionen skal udvikle eleverne til selvstændige og kreative mennesker, der kan tage ansvar for deres eget liv og være med til at påvirke samfundet ud fra en demokratisk og humanistisk grundholdning.
Undervisningen og samværet på institutionen er derfor baseret på : tryghed, ansvarlighed, demokrati, respekt og tolerance over for andre mennesker.

7. For at skabe en interessant og spændende dagligdag for eleverne på institutionen, arbejdes der med mange forskellige undervisningsformer under hensyntagen til elevernes forskellige forudsætninger.
8. Ved siden af undervisningen tilrettelægges der i samarbejde med forældrene forskellige former for aktiviteter.

Forældrekredsen

§ 3

1. Forældrekredsen består af forældre til børn i institutionen.

2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed. Hver forældremyndighedsindehaver har ét medlemskab, uanset antal børn på institutionen. Mindst én af forældremyndighedshaverne skal have bopæl i Danmark, hvor eleven skal bo.

3. Forældrekredsens medlemmer har adgang til ved fremmøde på generalforsamling at afgive stemme. Forældrekredsens medlemmer har hver 1 stemme, jf. § 5.

Institutionens drift

§ 4

1. Institutionens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

2. Bidrag til institutionen giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art.

3. Institutionens midler må kun komme institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved institutionens drift tilfalder institutionen og kan bl.a. anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for institutionen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, skolefritidsaktiviteter, byggeforanstaltninger eller lignende.

4. Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

5. Institutionens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end institutionen har rådighed over.

Generalforsamling

§ 5

1. Generalforsamlingen udgøres af forældrekredsens medlemmer, idet medlemmerne ved fremmøde har ret til at afgive stemme. Forældrekredsens medlemmer har hver en stemme, jf. § 3.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Gladsaxe Kommune. Den indkaldes på foranledning af institutionens bestyrelsesformand ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde til forældrekredsens medlemmer med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel og med angivelse af følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år til godkendelse
 • Institutionens leder aflægger beretning for den samme periode
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte regnskab til orientering
 • Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
 • Valg af bestyrelse og valg af suppleanter
 • Valg af tilsynsførende
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsens formand senest den 1. februar det pågældende år.
Indkomne forslag skal sendes til de stemmeberettigede senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen skal dog vedlægges indkaldelsen, med mindre de er affødt af andres forslag.

4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

§ 6

1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller når der fremsættes skriftlig begæring herom til bestyrelsens formand fra mindst 50 medlemmer af forældrekredsen.
Begæringen skal indeholde angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet. Bestyrelsens formand indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter begæringen er modtaget. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling og med de i § 5, stk. 2 anførte tidsvarsler. Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling omfatter:

 • Valg af dirigent
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
§ 7

1. Generalforsamlingens dirigent, der vælges ved simpel stemmeflerhed, leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål i forbindelse hermed, herunder med hensyn til stemmeafgivelse og dennes resultater.

2. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes i øvrigt ved almindelig stemmeflerhed, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte forældre-kredsmedlemmers antal, jf. dog stk. 3.

3. For så vidt angår vedtægtsændringer gælder bestemmelserne i § 19 og for nedlæggelse af institutionen gælder bestemmelsen i § 20.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker ved to selvstændige valghandlinger, idet der først sker valg til bestyrelsen og dernæst valg af suppleanter til bestyrelsen.

Kandidaterne til begge valghandlinger skal forud for valghandlingerne angive, hvorvidt man ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem henholdsvis suppleant for bestyrelsen, idet det er muligt at opstille ved begge valghandlinger.

5. Stemmeafgivningen sker skriftligt, hvis dirigenten forlanger det, eller det kræves af et af de tilstedeværende medlemmer af forældrekredsen. Ved den skriftlige afstemning skal der på den enkelte stemmeseddel afgives netop det antal stemmer som svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser/suppleantpladser og det besluttede højeste antal tilsynsførende.

6. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved valg af tilsynsførende og de bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt forældrene efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles myndighed over et barn på skolen.

8. Institutionens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og som tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

9. De på en generalforsamling vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i institutionens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

Bestyrelsen

§ 8

1. Institutionens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældrekredsens medlemmer. Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal vælges efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende på de frie skoler.

2. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

3. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen jf. dog stk. 6. Genvalg er muligt. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. dog §8 stk.8.

4. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om ligestilling mellem mænd og kvinder.

5. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg er muligt.

6. Hvis et bestyrelsesmedlem får længerevarende forfald eller nedlægger sit hverv i perioden, træder førststående suppleant i vedkommendes sted. Er det ikke muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af perioden.
Bestyrelsens sammensætning meddeles forældrekredsen og vedkommende medlem fungerer da til første ordinære generalforsamling.

7. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer nedlægger bestyrelseshvervet inden udløbet af den valgte periode, og denne periode rækker udover den førstkommende ordinære generalforsamling, skal der på denne generalforsamling vælges et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer udover det antal, der ordinært er på valg.
Det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges udover det ordinære antal, vælges kun for en periode svarende til den resterende bestyrelsesperiode for de bestyrelsesmedlemmer, der har nedlagt hvervet inden udløbet af den valgte periode.
Formålet hermed er at sikre, at bestyrelsen udskiftes kontinuerligt med som udgangspunkt 3 henholdsvis 2 og 2 medlemmer.
Det bestyrelsesmedlem, der på generalforsamlingen får færrest stemmer vælges for den korteste periode og så fremdeles. I tilfælde af stemmelighed trækkes lod.

8. Et bestyrelsesmedlem, som ikke længere har forældremyndighed over elever i institutionen, eller som alene har forældremyndighed over elever, for hvilke institutionen har modtaget besked om udmeldelse, udtræder af bestyrelsen senest 3 måneder efter forældremyndighedens ophør / at den pågældende elev ophører med at være tilmeldt institutionen. I disse tilfælde træder førststående suppleant i vedkommendes sted, jf. stk. 5 i øvrigt. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af institutionen mod forældrenes ønske.

9. Forældrepar kan ikke begge samtidig være medlemmer af institutionens bestyrelse.

10. Institutionens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og vil kun kunne deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, for så vidt og så længe de samtidig er forældre til elever i institutionen.

11. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens gæld, og de kan ikke af institutionens midler oppebære vederlag for deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler.

Bestyrelsens arbejde

§ 9

1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand på første møde efter nyvalg samt foretager konstituering i øvrigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen indføres i en forhandlingsprotokol.

2. Bestyrelsesmøder, der indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange årligt.

3. Formanden indkalder mødedeltagerne med mindst det varsel, der er gældende i henhold til den til enhver tid gældende forretningsorden og meddeler skriftligt dagsorden for bestyrelsesmødet.

4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne protokolleres. Protokollen underskrives af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i forhandlingsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

5. Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Institutionens øvrige ledelse (viceinspektør og/eller afdelingsledere) deltager på tilsvarende vilkår, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

6. Bestyrelsen kan indkalde andre (skolens ansatte, fra de frie skolers organisationer, repræsentanter fra kommune, region etc.) til at deltage i dens møder eller dele deraf, ligeledes uden stemmeret, såfremt det i det enkelte tilfælde ud fra en konkret vurdering findes hensigtsmæssigt på baggrund af mødets dagsorden.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når skriftlig indkaldelse er sket med overholdelse af gældende varsel og når mindst 4 medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, eller subsidiært mindst 5 medlemmer er til stede.
Hvis indkaldelse er sket med kortere varsel, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når alle bestyrelsens medlemmer er til stede på mødet, eller når fraværende bestyrelsesmedlemmer over for formanden skriftligt har accepteret et kortere varsel.

8. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal det bortfaldne forslag behandles på et nyt bestyrelsesmøde, der afholdes inden 1 måned.

9. Bestyrelsesmedlemmers stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig over for under-visningsministeren for, at institutionens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler.

2. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

3. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen.

4. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

5. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens ledelse og lærere ansat i faste stillinger.

6. Andet personale ansættes og afskediges af institutionens leder.

7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen på den årlige generalforsamling vælger en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at institutionens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk. Tilsynsførende vælges for 4 år ad gangen.

8. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for:
at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om hvem der er valgt som tilsynsførende,
at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og
at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

9. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med institutionens almindelige virksomhed herunder med, at institutionen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

10. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport for institutionen i overensstemmelse med gældende regler.

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og revisor vælges af bestyrelsen.

11. Årsregnskabet skal være udarbejdet, revideret og afsluttet senest 1 uge inden afholdelse af den ordinære årlige generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

12. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i institutionens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved institutionen har dog altid ret til indsigt i regnskaber / revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre
Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

13. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler til størst mulig gavn for institutionen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

14. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

15. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen jvnf. § 5, stk. 6 i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”, og vedtægtsbekendtgørelsen.
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt resten af perioden.

16. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til institutionen.

Tegningsret

§ 11

1. Institutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk.3.

2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over institutionens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer.

3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Institutionens leder

§ 12

1. Institutionens leder har den faglige og pædagogiske ledelse af institutionen, såvel den pædagogiske planlægning som den daglige ledelse af undervisningen. Institutionens leder har som pædagogisk leder ansvar overfor nærværende vedtægts bestemmelser i forhold til Undervisningsministeriet og over for de af bestyrelsen givne retningslinjer.

2. Institutionens leder forestår i øvrigt institutionens daglige drift og administration og træffer alle dermed forbundne dispositioner efter nærmere fastsat bemyndigelse fra bestyrelsen.

3. Institutionens leder forelægger senest den 1. maj en virksomhedsplan for det kommende skoleår. Indholdet af virksomhedsplanen skal være i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Høringsret vedrørende virksomhedsplanen

§ 13

1. Alle fastansatte lærere (herefter kaldet lærere) har ret til at oprette et råd eller lignende på institutionen med det formål, at sikre deres høringsret vedrørende virksomhedsplanen. Lærerne vælger selv deres ledelse og fastsætter sin forretningsorden. Institutionens ledelse (skoleledelse, viceinspektør og/eller afdelingsledere) skal være medlem, men kan ikke være en del af ovennævnte valgte ledelse.

2. Virksomhedsplanen forelægges for lærerne til høring forinden forelæggelse for bestyrelsen, jf. § 13, stk. 4.

3. Virksomhedsplanen forelægges for øvrige ansatte til høring forinden forelæggelse for bestyrelsen, jf. § 13, stk. 4. Høringen omfatter dog ikke den del af virksomhedsplanen, der omfatter undervisningen.

Elevernes organisationsret

§ 14

1. Institutionens elever har adgang til at organisere sig. Forretningsorden udarbejdes af eleverne i samarbejde med institutionens ledelse og lærerne.

2. Repræsentanter for eleverne har møderet for det i §14 stk.1 oprettede råd eller lignende i anliggender, som vedrører eleverne.

3. Repræsentanter for eleverne har desuden ret til at fremlægge synspunkter for bestyrelsen.

Skolefritidsordningens forældreråd

§ 15

1. Skolefritidsordningens forældreråd består af en forældrerepræsentant fra hver klasse, hvis elever har mulighed for at benytte skolefritidsordningen.
Valget af SFO-forældrerådsrepræsentant sker på det første forældremøde i skoleåret. Valget gælder for et skoleår ad gangen.

2. Forældrerådets formål er at bidrage til definition og synliggørelse af skolefritidsordningens interesser overfor institutionen som helhed. Forretningsordenen for forældrerådet udarbejdes af rådet i samarbejde med skolefritidsordningens daglige leder og institutionens leder.

3. Såfremt der ikke til enhver tid i institutionens bestyrelse er minimum to medlemmer med børn i skolefritidsordningen, har indtil 2 af forældrerådets medlemmer ret til uden stemmeret at deltage i bestyrelsens møder.
Forældrerådets medlemmer har ikke ret til at deltage i dagsordenens punkter vedrørende fortrolige sager.

Repræsentation på bestyrelsens møder

§ 16

1. Fastansatte medarbejdere har ret til at være repræsenteret på bestyrelsens møder med 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for øvrige ansatte.

2. Repræsentanterne har ingen stemmeret og har ikke ret til at deltage i dagsordenens punkter vedrørende fortrolige sager eller konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Inhabilitet og tavshedspligt, mv.

§ 17

1. For bestyrelsen, institutionens ledelse og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapital 8 om tavshedspligt mv.

Vedtægtsændringer

§ 18

1. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer på flg. måde :

mindst 5 medlemmer af bestyrelsen skal stemme for en beslutning om ændring af institutionens vedtægter
ændringer i institutionens vedtægter vedtages på en ordinær generalforsamling, når vedtægtsændringerne har været opført på dagsordenen. For vedtagelse kræves mindst 2/3 majoritet af de fremmødte, der skal repræsentere mindst 1/3 af forældrekredsens medlemstal. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt, men vedtages forslaget af 2/3 af de fremmødte, indkaldes inden 3 måneder, dog tidligst efter 4 uger til ekstraordinær generalforsamling (jf. § 6 ), hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af de fremmødte forældrekredsmedlemmer.

2. Forslag til vedtægtsændringer fra andre end bestyrelsen skal dog være kommet frem til bestyrelsens formand i skriftlig form senest 1. februar.

3. Vedtægtsændringerne er først gyldige, når de således ændrede vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet.

Nedlæggelse

§ 19

1. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning om skolens ophør uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen.

2. Forslag om opløsning af institutionen kan kun træffes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af forældrekredsens medlemmer er til stede, og hvor forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Bliver forslaget ikke vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, er det forkastet. Opnår forslaget 3/4 af de afgivne stemmer, men deltager der ikke mindst 3/4 af forældrekredsens medlemmer i afstemningen, indkaldes der senest 1 måned efter til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 majoritet, uanset de fremmødtes antal.

3. Ophører den selvejende institution med at drive virksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

5. Det påhviler bestyrelsen af give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om institutionens nedlæggelse.

6. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af institutionens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at institutionens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

8. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skole-formål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler mv.

9. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis institutionen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at institutionens virksomhed må indstilles.

Søborg, den 11. juni 2008