Udskoling

7. - 9. klasse
20130412_130628

I Udskolingen arbejder vi målrettet på at omsætte skolens pædagogiske udviklingsplan i vores daglige arbejde:

  • Det faglige løft
  • Arbejdet med den sociale dimension
  • Den varierede undervisning
  • Udviklingen af undervisningsmiljøet
  • Den internationale dimension

Områderne søges realiseret gennem en række fælles projekter i Udskolingsafdelingen samt via afdelingens traditioner.

I Udskolingen har vi de sidste 5 år samarbejdet om at skabe et fælles fagligt og pædagogisk grundlag for afdelingen, formuleret i to overordnede projekter, der opsummerer skolens pædagogiske udviklingsbestræbelser.

Dels har vi et ønske om at udvikle et alsidigt og rummeligt fagligt læringsmiljø, der har øje for at udfordre udskolingseleverne fagligt, der hvor de er.

Og dels ønsker vi at udvikle et stærkt socialt læringsmiljø, der bygger på fællesskab og samhørighed blandt eleverne i udskolingen, på tværs af klasser og årgange.

Dette arbejde fortsætter ufortrødent, dog med en lidt anden vægtning end tidligere.

I det kommende skoleår vil vi i særlig grad have fokus på det sociale læringsmiljø og elevernes sociale trivsel.

Et stærkt og udviklende læringsmiljø kommer ikke bare ved at udfordre eleverne fagligt. Det er lige så vigtigt, at det sociale element i klasserne fungerer og at eleverne oplever ”at høre til”, via stærke og sunde relationer dels med klassekammerater, dels med eleverne fra de andre klasser samt til lærerne.

Vægtningen af det sociale hænger sammen med, at udviklingen i den faglige dimension i disse år særligt udmøntes i de skoleprojekter, som skolens ledelse har sat i værk – LP-modellen og ”Målstyret og synlig læring”.

En stor del af Udskolingens arbejde i afdelingen vil, udover en række konkrete tiltag i år derfor handle om at skabe sammenhæng og synergi mellem den pædagogiske og faglige udvikling, som lærerne er en del af i storteams, og den pædagogiske udvikling og dialog i afdelingen.

I år har vi i Udskolingen valgt at understøtte arbejdet med udskolingens sociale og faglige læringsmiljøet med følgende konkrete aktiviteter og fokusområder:

Relationer på tværs af klasserne

En heldagstur i august til Hareskoven for alle elever og lærere skal styrke relationer mellem elever på tværs af klasser og mellem lærere og elever, og dels at give de nye 7. klasse elever en mulighed for at lære de andre elever og lærerne i Udskolingen at kende.

En heldagstur der kombinerer fagstafet, en konkurrence på faglig paratviden og motoriske bevægelsesaktiviteter og motion, og hvor eleverne er opdelt i hold på tværs af klasser, med hygge, samvær og fællesspisning.

I december 2016 vil vi følge op med en fælles teatertur for alle elever og lærere.

Mere elevindflydelse

I dette skoleår vil vi fortsætte arbejdet mod at skabe en ramme i Udskolingen, hvor eleverne oplever at have medindflydelse på deres skoledag og i forhold til Udskolingens fælles aktiviteter.

Elevmedbestemmelse og -medansvar er vigtige bestanddele i elevernes demokratiske dannelse i skolen og for, at vi i det hele taget har engagerede og motiverede elever i udskolingen.

Konkret vil vi i udskolingen arbejde målrettet for, at Det store Elevråd involveres i beslutninger og tages med på råd, især når vi afholder fælles arrangementer med et socialt islæt, f.eks. ved planlægningen af fællessamlinger eller planlægning af årets gallafest.

Temauge om sociale medier

I forældrekredsen blev der på dialogmødet i januar 2016 udtrykt ønske om, at skolen sætter fokus på elevernes brug af sociale medier, herunder på grænseflader for de sociale mediers anvendelse i skolen og på skole-/forældreansvar.

I Udskolingen tager vi denne opfordring op med en temauge i foråret for eleverne samt et aftenarrangement for forældrene.

Bevægelse i undervisningen

I år ser Udskolingens lærere frem til at gennemgå DGI-kurset ”Bevægelse i undervisningen”, der er et generelt udviklingsområde i skolens pædagogiske udvikling.

Her skal udskolingens lærere introduceres til, hvorledes bevægelsesaktiviteter som f.eks. ”Brain Breaks” kan indgå som lærings- og trivselsfremmende element i undervisningen. Forskning peger på, at bevægelsesaktiviteter øger elevernes indlæring og motivation samt understøtter fællesskab og elevernes trivsel.

Fokus på læringsfremmende tiltag

På Kvikmarken er vi i disse år optaget af at udvikle samarbejdskulturen ud fra grundtanken, at sparring og videndeling hos lærerne om læringsfremmende undervisning vil styrke elevernes læring. Vi vil derfor i uUdskolingsafdelingen fremover bruge mere tid på at debattere, hvad der ”virker” i den daglige undervisning og hvorfor.

Vi vil bl.a. diskutere en række overordnede pædagogiske emner, som f.eks. ”motivation i de store klasser i Udskolingen”.

En rapport udgivet af ”Center for Ungdomsforskning” peger på, at udfordringer med motivation i Udskolingen er et generelt problem i grundskolen. Derfor er spørgsmålet for os på hvilken måde, vi oplever manglende motivation hos enkelte elever i Udskolingen, og dermed hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen så vi bevarer elevernes faglige fokus og engagement og lyst til læring, også helt frem til afslutningen af 9. klasse.

Andre relevante emner som vi vil diskutere er ”hvordan styrker vi den læringsmæssige effekt gennem gruppearbejde?” og ”hvordan kan arbejdet med relationer med eleverne og lærer/elev bidrage til at udvikle et trygt og åbent læringsmiljø?”.

På baggrund af den fælles refleksion og dialog om ovennævnte emner, kan vi afprøve konkrete tiltag, både på afdelingsniveau såvel som i den enkelte lærers undervisning, hvilket vil gøre os klogere på, hvad der faktisk virker.

For yderligere at understøtte udviklingen af samarbejdskulturen er Udskolingens lærere fra og med i år opdelt i to storteams. Også her diskuteres og planlægges projekter og tiltag, der har direkte berøring med læringsmiljøet i udskolingen.

Udskolingen fremover

I Udskolingen er lejrskolerne er både den faglige og den sociale læring et vigtigt element.

I 7. klasse er der fokus på det idrætsfaglige, hvor formålet er at fremme elevernes interesse for både kendte og mere alternative idrætsformer.

I 8. klasse har sproglejrskolen til Tyskland og Frankrig fokus på kulturelle forskelle og ligheder, og selvfølgelig den sproglige dimension.

I Udskolingen håber vi på i fremtiden at kunne tilbyde en faglig lejrskole til 9. klasse eleverne til en europæisk storby, der bygger videre på den interkulturelle udveksling og kontakt og som i særlig grad har fokus på det europæiske fællesskab, set med samfundsfaglige og historiske briller.

Kikkerten

Kikkerten er Kvikmarkens online skoleblad. Her kan du følge dagligdagen paa skolen ...