Mellemtrin

4. - 6. klasse
img_9781

Mellemtrinsårene fra 4. – 6. klasse er der, hvor forventningerne til elevernes selvstændighed og modenhed for alvor øges. Dette kommer til udtryk i de sociale sammenhænge, som eleverne bevæger sig i og i den faglige virkelighed, der omgiver dem.

På mellemtrinnet arbejder vi derfor med udgangspunkt i en række stigende forventninger hen over de tre mellemtrinsår ud fra den sociale og den faglige dimension.

Eleverne vil i forskellig takt udvikle deres modenhed og selvstændighed og indsatsen er derfor både en individuel indsats for det enkelte barn og en fælles indsats for klassen.
Fokus på læringsmiljøet

Kortlægningsundersøgelse af læringsmiljøet i 2016 pegede på, at der skal arbejdes med drengeadfærden i undervisningen på mellemtrinnet. Undersøgelsen satte fokus på, at nogle af drengene er udfordret på de krav, der stilles i undervisningen, og det læringsmiljø de bevæger sig i.

Over mellemtrinsårene øges forventningen om, at eleverne i stigende grad tager ansvar for deres skolegang og medansvar for egen læring. Disse krav kan for en del af vores drenge i 4.-6. klasse være en stor mundfuld at håndtere og derfor kræver det en særlig indsats af lærerne.

Arbejdet med læringsmiljøet sker på forskellige niveauer, både i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen hos den enkelte lærer i klassen, i teamets arbejdet med klassens sociale årsplaner, i teamets arbejde med det faglige læringsmiljø og i de afdelingsprojekter som alle lærere på afdelingen fordyber sig i.

Vi arbejder på denne måde med det pædagogiske fokusområde ”Drengeadfærd” på en række forskellige måder og vi inddrager viden om emnet fra LP-kortlægningsundersøgelsen og sætter fokus på det når der arbejdes med LP-modellen.

Fokus på fagligheden

”Målstyret og synlig læring (MSL)” er den didaktik, vi tænker ind i vores afdelingsprojekter når vi opstiller mål og evaluerer disse. Det gælder såvel faglige som sociale mål og de pædagogiske overvejelser, der arbejdes med, er for lærerne stadig relativt nyt.

I skoleåret 2016/17 har vi banet vejen for en række fagdage, hvor lærerne også i afdelingsregi kan afprøve nogle af de centrale elementer i målstyret og synlig læring.

Det faglige fokus og arbejdet med MSL foregår ligeledes også på klasseniveau, hvor hver lærer arbejder med elementerne fra MSL og de erfaringer og viden, der opbygges deles med kollegaerne i storteamet.

Fagdage på mellemtrinnet

I løbet af skoleåret 2016-17 omlægges den almindelige undervisning og giver plads til 5 fagdage, hvor der er mulighed for at fordybe sig i faget over en hel dag.

Særligt de fag hvor man ikke har så mange timer om ugen kan få mulighed for at lave undervisningsforløb på en anden måde, hvor tidskrævende projekter og fagfordybelse får bedre vilkår.

Målstyret og synlig lærings-elementer afprøves også disse dage og der kan inddrages elementer af krop og bevægelse i fagene med aktiviteter, der normalt ikke er tid til inden for en enkelt lektion.
Bevægelse i fagene

For at skabe en mere varieret skoledag for eleverne og for at understøtte den seneste forskning om betydningen af at få mere krop og bevægelse ind i fagene, arbejdes der jævnligt med disse krop og bevægelses-elementer i undervisningen.

Lejrskoler på mellemtrinnet

Vi sætter fokus på, at de faglige og sociale målsætninger, der arbejdes med i den almindelige skoledag, bliver en del af det at tage på lejrskole.

Planlægningen og gennemførslen af lejrskoler sættes i en tæt sammenhæng med klare faglige læringsmål samt trivselsmål for klassens enkelte elever og klassefællesskabet, som der er arbejdet med i klassens sociale årsplan.

Lejrskoler vil på denne måde understøtte arbejdet med målstyret og synlig læring og arbejdet med de sociale årsplaner. Det er målet, at lejrskolerne bliver en naturlig forlængelse af- og element i den almindelige skoledag i øvrigt.
Lærernes teamsamarbejde

Arbejdet med forventningerne til eleverne ud fra den sociale og faglige dimension foregår i skoleåret 2016-17 i en ny ramme om lærernes teamsamarbejde.

Teamets arbejde med udviklingen af læringsmiljøet har fokus på en styrket faglighed gennem arbejdet med ”Målstyret og synlig læring” (MSL) og god trivsel og klassefællesskab gennem arbejdet med LP-modellen.

Målet er at skabe en stærk og professionel samarbejdskultur, der skal sikre et velfungerende og godt læringsmiljø for vores elever.

Teamsamarbejdets omdrejningspunkt er til dels de sociale årsplaner for hver klasse, til dels målstyret og synlig læring i undervisningen.

Samarbejdet er kontinuerligt med møder på ugentlig basis og er sammensat så et bredt udsnit af de enkelte klassers lærere deltager i teamsamarbejdet.

Lærerne i teamet drager nytte af at udveksle deres erfaringer og observationer fra klasserne og videndele om pædagogik og didaktik i det hele taget.

Kikkerten

Kikkerten er Kvikmarkens online skoleblad. Her kan du følge dagligdagen paa skolen ...