Mellemtrin

4. - 6. klasse
img_9781

 

Afdelingsleder, Michael Zittlau-Hauberg

Faglige udfordringer og kompetenceløft til alle elever

Med udgangspunkt i målstyret og synlig læring har mellemtrinnet i skoleåret 2016-17, arbejdet med de seks nøglestrategier for at styrke elevernes faglighed. De seks nøglestrategier er:

1) Sætte fælles og individuelle mål

2) Tydelighed og struktur i undervisningen

3) Inddrage eleverne i egen læreproces

4) Konstruktiv feedback

5) Evaluering som en del af undervisningen

6) Fokus på den enkeltes læringsprogression

Hver lærer har planlagt egen undervisning med de seks strategier for øje og afprøvet forskellige didaktiske metoder og værktøjer. På teammøder i løbet af året har lærerne delt deres erfaringer med den ny praksis. Det fælles fokus for afdelingen har været at arbejde med taksonomiske niveauer i undervisningen og evaluering af egen læreproces. De forskellige fagdage i løbet af året har her været i spil til dette.

I skoleåret 2017-18 arbejdes der videre på at implementere de seks nøglestrategier og afdelingens lærere vil i begyndelsen af skoleåret aftale de nærmere rammer for arbejdet.

Den første periode af skoleåret bliver der sat fokus på det at tage ansvar i skoledagen, på det sociale såvel som på det faglige område. Der samarbejdes med udgangspunkt i årgangene, hvor der aftales fælles målsætninger og handleplaner for indsatsen.

Der sættes fokus på nøglestrategien om elevernes involvering i egen læreproces.

Arbejdet med nøglestrategierne kan handle om at lærerne deltager i hinandens undervisning med henblik på at gå i dialog om praksis.

Arbejdet med skolens læringssyn vil være en vekselvirkning mellem teoretiske diskussioner og erfaringsudveksling på baggrund af konkrete gennemførte undervisningsforløb.

I afdelingen uddannes i løbet af skoleåret også en læringsvejleder, der blandt andet skal varetage opgaven med at supervisere og sparre med lærerne om implementeringen af skolens læringssyn.

Udvikling af klassernes sociale udviklingsplan

I skoleåret 2016-17 har mellemtrinnet arbejdet med en række temaer, som ofte er gældende for arbejdet med sociale målsætninger for mellemtrinnets klasser og elevgrupper.

Vi har arbejdet med selvstændighed, sociale medier, konflikthåndtering, elev-gruppearbejde, klasseregler, sprog og ansvar. Arbejdet har været relateret til arbejdet med de enkelte klasser og årsplanernes målsætninger er blevet evalueret på teammøder og fremlagt ved årets forældremøder.

I skoleåret 2017-18 tager vi udgangspunkt i følgende fem temaer:

· Konflikthåndtering

· Sociale medier

· Ansvar og selvstændighed

· Gruppearbejde

· Omgangstone/sprog

For hver af de seks mellemtrinsklasser arbejdes der med den sociale udviklingsplan. Denne plan er et dynamisk værktøj, der for en afgrænset periode opstiller relevante sociale målsætninger, handleplaner og evalueringer. Når perioden er gået, opstilles nye relevante sociale målsætninger for den kommende periode etc.

I skoleåret 2017-18 gøres arbejdet med klassernes sociale udviklingsplaner til afdelingens særlige fokusområde, se afsnittet: ”Pædagogisk fokusområde 2017-18”.

Arbejdet med læringsmiljøet, LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse)

På mellemtrinnet er arbejdet med LP-modellen fortsat det væsentligste værktøj, der tages i brug, når særlig vanskelige situationer og sammenhænge i elevernes læringsmiljø skal udvikles.

Alle lærere på mellemtrinnet er samlet som en samarbejdsgruppe, der bruger modellen til det analytiske arbejde omkring klassernes læringsmiljø.

De problemstillinger, der tages op, er centreret om elever eller elevgrupper i enkelte klasser.

I skoleåret 2017-18 vil LP-modellen fortsat være i brug for teamets arbejde med læringsmiljøet. Lærere, der ikke har gennemført LP-uddannelsen, vil gennemgå et kursusforløb.

Bevægelse i undervisningen

For at skabe en mere varieret skoledag for eleverne og for at understøtte den seneste forskning om betydningen af at få mere krop og bevægelse ind i undervisningen, arbejdes der jævnligt med disse krop- og bevægelses-elementer.

I løbet af året er skolens bevægelsesvejleder blevet uddannet og har været på besøg i afdelingen for at forventningsafstemme, hvordan vejledningen bedst muligt kommer i brug.

Der har været lavet aftaler for alle mellemtrinnets lærere om at tage krops- og bevægelseselementer i brug og erfaringen fra dette er blevet taget op i afdelingen. De forskellige materialer, der skal være til stede i hvert klasselokale, er blevet gennemgået for at sikre at manglende materialer ikke er en bremseklods for udviklingen af arbejdet med bevægelse i undervisningen.

I skoleåret 2017-18 arbejdes der fortsat med at bevægelse i undervisningen bliver naturligt i alle fag og for alle lærere. Der bliver løbende evalueret, hvordan denne udvikling går og hvordan samarbejdet mellem lærerne og vejlederen bliver stærkt.

Det er fortsat op til den enkelte lærer, hvor meget disse bevægelsesaktiviteter fylder i undervisningen, men det er en klar forventning, at alle lærere tænker bevægelseselementet ind i den almindelige undervisning.

Lejrskole

På mellemtrinnet er det vores mål, at de faglige og sociale målsætninger, der arbejdes med i den almindelige skoledag, bliver en del af det at tage på lejrskole.

Planlægningen og gennemførelsen af lejrskoler sættes i en tæt sammenhæng med klare faglige læringsmål samt trivselsmål for klassens enkelte elever og klassefællesskabet, som der er arbejdet med i klassens sociale årsplan.

Lejrskoler vil på denne måde understøtte arbejdet med læringssynet og arbejdet med de sociale og personlige kompetencer. Det er målet, at lejrskolerne bliver en naturlig forlængelse af – og et element i den almindelige skoledag i øvrigt.

Den internationale dimension

I skoleåret 2017-18 vil arbejdet med den internationale dimension tager udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved en emneuge vil mellemtrinnet arbejde med verdensmålene ”Afskaf fattigdom” og ”Mindre ulighed”.

Målsætningen for ugen er:

· At forberede eleverne på at leve og agere i en global verden.

Ugen skal gøre eleverne i stand til at reflektere over lokale og globale problemstillinger, så de udvikler kompetencer til at forstå og involvere sig i omverdenen.

· Eleverne skal få kendskab til Verdensmålene for bæredygtig udvikling og skal tilegne sig viden om verdensmålene 1 og 10, fattigdom og ulighed.

· Eleverne skal få indsigt i årsagerne til fattigdom og ulighed og de skal udvikle en bevidsthed om, at de har indflydelse på verdens problemstillinger og kan gøre en forskel.

Pædagogisk fokusområde 2017-18

I skoleåret 2017-18 sætter vi fokus på arbejdet med målsætninger for læring og evaluering af sociale og personlige kompetencer. Uanset om der arbejdes direkte i forhold til den enkelte elev, hele klassen eller på tværs af klasser, er disse målsætninger væsentlige at arbejde med.

Hvordan målsætter vi sociale og personlige kompetencer, hvordan evaluerer vi dem og hvordan samtaler vi om dem med både elever og forældre?

Lærernes fælles refleksioner betyder, at der rettes et samlet fokus på gode veje i arbejdet med elevernes sociale og personlige kompetencer. Vi får styrket det fælles sprog og skabt et mere nuanceret syn.

Der kunne f.eks. arbejdes med kompetencer som: Initiativ, motivation, refleksion, selvvurdering og evnen til at planlægge, samarbejdsevne, ansvarsfølelse, empati, fleksibilitet, loyalitet, opmærksomhed, selvdisciplin, selvstændighed, udholdenhed, selvtillid, egenkontrol og selvvurdering.

Ved at arbejde langt mere struktureret med elevernes sociale og personlige kompetencer er det målet at skabe et meningsfuldt og betydningsfuldt evalueringsarbejde for den enkelte elev og for fællesskabet.

Kompetenceforløbet understøttes af en ekstern konsulent, der tager sit afsæt i systemisk tænkning, som vi kender det i arbejdet med LP-modellen. Dermed skabes en bro mellem teoretiske diskussioner på afdelingsniveau til storteamets arbejde med de enkelte klassers sociale udviklingsplaner og i arbejdet med den enkelte elevs sociale og personlige udvikling.

Som en del af målsætningen vil de muligheder, der ligger for videndeling på en digital platform blive inddraget. Her tænkes på de muligheder, der er for at samle og dele iagttagelser internt mellem personalet, mellem lærer og elev og til forældrene om elevernes faglige og sociale udvikling gennem skoleforløbet.

Med basis i evalueringer af elevernes sociale og faglige udvikling skal der tages stilling til hvordan brobygningen mellem afdelingerne styrkes med henblik at væsentlig viden ikke går tabt ved lærerskift og for at sikre en mere ensartet skolegang for eleverne hen over afdelingerne.

Kikkerten

Kikkerten er Kvikmarkens online skoleblad. Her kan du følge dagligdagen paa skolen ...