Kvik-Info

Tilsyn

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kvikmarkens Privatskole:

 1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:

159016

 

Skolens navn:

Kvikmarkens Privatskole

 

 • Navn på den eller de tilsynsførende

Lisbet Lentz

 1. Angivelse af datoer for tilsynsbesøget samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende …..

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
28-11-2017 1.x matematik Naturfag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 3.y idræt Praktisk/musisk fag Lisbet Lentz
30-11-2017 4.x matematik Naturfag Lisbet Lentz

 

30-11-2017 4.y Natur/teknik Naturfag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 5.x KHD Praktisk/musisk fag Lisbet Lentz
30-11-2017 5.y dansk Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

30-11-2017 6.x historie Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 6.y biologi Naturfag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 7.x dansk Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 7.y matematik Naturfag Lisbet Lentz

 

30-11-2017 8.x tysk Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

30-11-2017 8.x engelsk Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

28-11-2017 9.y dansk Humanistiske fag Lisbet Lentz

 

 

 

 • Beskrivelse af tilsynsbesøg
Det årlige tilsyn blev gennemført den 28. og 30. november 2017, hvor jeg fulgte undervisningen i forskellige klasser, og hvor jeg gennemførte interview med elever fra elevrådet, lærere og skoleledelsen. Interviewene er gennemført efter interviewguides, som jeg sender til skolen inden tilsynsbesøget, således at der er åbenhed omkring de spørgsmål, der drøftes under interviewene.

 

 1. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § ….

Uddybning

 

 

 1. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § ….

 • Uddybning
Ved mine besøg i klasserne oplevede jeg elever, der arbejde med selvevaluering, så de fik mulighed for at reflekterede over egen indsats, inden de modtog lærerens feedback.

I forhold til arbejdet indenfor det humanistiske fagområde oplevede jeg elever, der arbejdede i par, eller grupper med kildesøgning, artikelskrivning, litteraturforståelse og walking diktat.

Eleverne i overbygningen arbejder med eksamenstræning med fokus på retskrivning, tekstforståelse og individuel feedback. De mindre elever arbejder med portfolio, børneskrivning og makker evaluering, og de bliver undervist i at give konstruktiv feedback.

 

 1. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § ….

 

Uddybning

Ved mine besøg i klasserne oplevede jeg fælles instruktion, individuelt arbejde, gruppe arbejde og elever der arbejde med praktisk anvende matematik. Ved elevinterviewet fortæller eleverne, at de er overbeviste om, at undervisningen står mål med folkeskolens undervisning, og de bygger deres vurdering på egne erfaringer og på samtale med deres venner, som går i folkeskolen.

 

 1. Står undervisningen indenfor det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § ….

 • Uddybning
Jeg oplevede mange situationer, hvor eleverne fik mulighed for at udvikle deres kreative sider, og specielt i KHD fik eleverne rig lejlighed til at udfordre deres kreative talenter og afprøve forskellige materialer og teknikker.

 

 1. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

 • Mulighed for at uddybning af elevernes standpunkt i dansk
Det resultat, som eleverne opnår ved 9. klasses prøverne, er for mig et af tegnene på, om skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

 • Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

 • Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik
Det resultat, som eleverne opnår ved 9. klasses prøverne, er for mig et af tegnene på, om skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

 

 • Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

 • Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk
Det resultat, som eleverne opnår ved 9. klasses prøverne, er for mig et af tegnene på, om skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

 • Fører skolen til prøve i historie?
Ja

 

 • Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie
Det resultat, som eleverne opnår ved 9. klasses prøverne, er for mig et af tegnene på, om skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

 1. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

 

 • Uddybning
Eleverne i udskolingen har et resultatniveau, der ligger lidt over landsgennemsnittet, og for at opnå dette niveau anvender skolen følgende metoder: Niveaudelte grupper i perioder, involvering af elever i den individuelle målsætning, løbende feedback i form af elevsamtaler, hvor der er fokus på, hvad eleven mestre, og hvad eleven skal træne i den kommende periode, samt fejring af opnåede mål.

 

 1. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?
Ja

 

Uddybning

Eleverne fortæller i interviewet, at de lærer om frihed og folkestyre i historie og samfundsfag. Eleverne oplever også, at de øver sig i at tage ansvar, når de vælger samarbejdspartnere, temaer, og når de sætter personlige mål.

Eleverne øver sig i demokratiske omgangsformer i klassen og i demokratiske styreformer i elevrådet, og på til kommunevalget, har nogle elever arbejdet med temaer som lokaldemokrati, ytringsfrihed og folkeafstemninger.

I udskolingen har eleverne arbejdet med menneskerettigheder.

 

 • Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

 

Uddybning

Eleverne trænes i at vente på tur, at lytte til hinanden og at opnå fælles forståelse gennem dialog. Lærerne fortæller i interviewet, at målet er at skabe forståelse for, at selv om vi er forskellige så er vi lige meget værd.

Filosofi er et skemalagt fag, og det giver gode muligheder for at sætte fokus på demokrati, demokratisk dannelse og ordentlighed.

 

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?

Ja

 

Uddybning

Skolen har fx arbejdet med FNs Verdensmål i uge 39, og i uge 6 sætter de fokus på trivsel, og det vil spænde fra kropsidealer til digital dannelse.

 

Lærere og elever udarbejder klasseregler, og lærerne omtaler klassen som et lille samfund, der skal fungere for alle.

 

Nogle af de store elever har deltaget i Ungdommens Folkemøde.

 

 • Er der kønslighed på skolen?
Ja

 

Uddybning

Jeg oplever, at drenge og piger har lige muligheder for at lære, at lede, at blive hørt og at samarbejde med hinanden.
 1. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

 

 • Uddybning
Skolen arbejder med elevråd helt fra de små klasser. Ledelsen holder møde med formand og næstformand fra elevrådet, og de vægter en god omgangstone højt. Eleverne vil gerne tage ansvar og ledelsen og lærerne vil gerne give ansvar og medbestemmelse til eleverne.

 

 1. Donationer

Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

Nej

 

 • Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.

Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb

 

 • Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms
Beløb i kroner = 0 kr.

 

 1. Tilsynets sammenfatning
Det er min samlede vurdering, at Kvikmarkens Privatskolen er en skole, der satser på elevernes faglige og personlige udvikling og som lykkes godt med denne satsning i et fagligt og pædagogisk kompetent og trygt skolemiljø.

Ved mine besøg i undervisningstimerne oplevede jeg et højt fagligt niveau både hos elever og lærere samt varierede organisationsformer, der gav udfordringer til alle elever. Helt konkret så jeg færre eksempler på traditionel klasseundervisning end ved tidligere tilsyn og flere eksempler på organisationsformer, der i højere grad involverer eleverne. Det er fortsat tydeligt, at elever og lærere har gensidigt gode relationer, og at de respekterer hinanden. Jeg oplevede lærere, der indfandt sig i klasselokalerne inden, der blev ringet ind til første time, og denne tilstedeværelse bidrog til at skabe en rolig og hyggelig start på dagen. Både ved mine besøg i klasserne og ved interviewet mødte jeg aktive og reflekterede elever, der gav udtryk for, at Kvikmarkens Privatskole gav dem gode muligheder for læring.