Indskoling

Bg. kl. - 3. klasse
DSC_0574
img_8283_19943065303_o

I Indskolingen arbejder pædagoger og lærere tæt sammen om at styrke børnenes læring trivsel og udvikling i et læringsmiljø der bygger på tryghed, respekt, nærhed og fællesskab.

I Indskolingen arbejder vi på at skabe et læringsmiljø, der danner grobund for lærende, rummelige, robuste og motiverede børn. Et læringsmiljø, hvor der er plads til forskellighed og hvor alle bliver udfordret fagligt og socialt og hvor alle oplever venskaber.

Særlige pædagogiske fokuspunkter for Indskolingen i skoleåret 2016/2017

Trivsel

Ved en kortlægningsundersøgelse af læringsmiljøet i Indskolingen i 2014 måtte vi konstatere, at nogle af drengene i Indskolingen ikke var så glade for at gå i skole. Dette medførte, at lærere og pædagoger i skoleåret 2015-16 besluttede at sætte særlig fokus på drengetrivsel via flere undervisningsforløb, der tog udgangspunkt i, hvad der især fanger drengenes interesse – bl.a. mere bevægelse i undervisningen.

Ved den seneste trivselsmåling kunne vi glæde os over, at den målrettede indsats havde båret frugt. Drengene i Indskolingen gav nu udtryk for, at de var glade for at gå i skole.

Hvad der var endnu bedre var, at indsatsen for at løfte drengetrivslen også ser ud til at have haft en positiv effekt på pigernes trivsel. Således vurderer vi, at alle børn i Indskolingen har haft gavn og glæde af de tiltag, som i første omgang ”kun” var tiltænkt drengene.

Et pædagogiske fokusområde dette skoleår er at medtænke og udvikle endnu mere på de faktorer, som vi ved hjælper til bedre trivsel og læring for både drenge og piger.

I år har hele Indskolingen valgt at beskæftige sig med emnet, ”Fortidens kæmper”. Et naturvidenskabeligt emne som understøtter undervisningen i Natur og Teknik. Et emne og fag som vi især oplever at drengene viser stor interesse for. Overordnede mål for forløbet er:

At børnene arbejder med dinosaurerne, samt deres tid og miljø, for at få en bedre forståelse for deres egen levetid.
At børnene får kendskab til evolutionsteori.
At børnene tager ansvar for – og får indflydelse på egen læring, da emnet tager udgangspunkt i et ønske fra børnene.
At styrke drengetrivslen.

Yderligere skal nysgerrigheden, kreativitet og opfindsomheden pirres i forløbet ”Opfinderspirer”. Her er der hands on, hvor eleverne skal undersøge det indvendige af maskiner, Bygge simple modeller og finde og beskrive dagligdagsproblemer. De overordnede mål for forløbet er:

 • Synliggøre, udvide og stimulere børns kreativitet, selvtillid og initiativ ved løsning af hverdagsproblematikker
 • Entreprenørskab i f.h.t læreprocesser
 • Fokus på fantasi, rummelighed og samarbejde
 • At gøre skolen til et kreativt og sjovt sted
 • Fokus på egen opfinderproces og ideudvikling
 • ”hands on”

Bevægelse i undervisningen

Lærere og pædagoger i Indskolingen har i overensstemmelse med skolens overordnede holdning til mere bevægelse i undervisningen planlagt et fællesforløb med udeskole.

En dag om ugen i 5 uger rykker undervisningen for hele Indskolingen ud i naturen. Et delmål er at arbejde målrettet med differentieringen af undervisningsmiljøer/former og ønsket om at komme mere ud. Målet for forløbet er:

 • Øget faglighed: Arbejdet med skolens fag i konkrete, virkelige sammenhænge styrker elevernes faglige tilegnelse
 • Involverende læring: I naturen er elevernes undren og nysgerrighed drivkraften for læring
 • Differentiering: Ved at bruge naturen som læringsrum kan svar søges på mange planer
 • Sundhed: Udeundervisning kan give eleverne gode motions – og friluftsvaner
 • Læring ad flere kanaler: I naturen har eleverne mulighed for at lære gennem flere kanaler
 • Fremme social forståelse: I naturen er der plads til alle og brug for flere forskellige evner, hvilket giver større forståelse og respekt for forskelligheder
 • Flere direkte oplevelser: Eleverne fastholdes i den virkelige verden – og alt det, man kan gøre i den
 • Bevægelse i undervisningen: Undervisning i naturen giver langt større bevægelsesmuligheder

Målet med denne uge er også at personalet tilegner sig erfaring med udeskole med overvejelser om mere udeskole i fremtiden

Trivselsdage med fokus på sundhed

Indskolingen vil bruge tre trivselsdage til at fokusere på sundhed. Trivsel går hånd i hånd med motion og sundhed. Sundhed er personligt og handler om at have det godt med sin krop, sit sind, sine medmennesker, sin kultur og sin dagligdag. Trivselsdagene er fordelt på skoleåret hvor hele Indskolingen i fællesskab arbejder med aktiviteter, som på forskellige vis fremmer sundheden.

I forlængelse af dette, og for at fremme elevernes forståelse af at de er en del af et større fællesskab og for at fremme deres forståelse for medansvar for den verden de er en del af og endelig også som et ønske om at fremme trivsel og sundhed nationalt, planlægges et indsamlingsarrangement til Julemærkehjemmet, som netop arbejder for børn og unges trivsel og sundhed.

Fælles lejrskole i Indskolingen

I skoleåret 2014- 15 tog hele Indskolingen på lejrskole sammen. Vi ønskede dengang at afprøve dette med udgangspunkt i vores mål for Indskolingen.

Der er mange gode erfaringer at bygge videre på. En af de er faringer vi tager med os er, at lejrskolen skal afholdes et sted, hvor alle børn og voksne kan bo tæt på hinanden og ikke være spredt ud over et større område således at der i endnu højere grad er mulighed for at styrke fællesskabet og samarbejdet mellem store og små.

I skoleåret 2016-17. Lejrskolen støtter op og tager afsæt i det daglige arbejde der foregår på skolen. I dette skoleår tager hele indskolingen igen på fælles lejrskole. Denne gang går turen til Danhostel på Amager ved Amager Fælled, som kan tilbyde gode faciliteter, i tråd med de behov og ønsker vi har gjort ud fra erfaringer fra forrige fælles tur.

De sociale mål er de samme som ved sidste fælleslejrskole dog med en enkel tilføjelse:

 • samarbejde på tværs af årgange og køn
 • omsorg for hinanden (store og små)
 • styrkelse af fællesskab i indskolingen
 • at børnene i Indskolingen lærer hinanden bedre at kende så samarbejdet i det daglige styrkes
 • større tryghed på tværs af årgangene
 • at give eleverne indsigt i andre miljøer end de kendte.

Klogere af de erfaringer fra forrige tur, ønsker vi at der skal være flere planlagte strukturerede aktiviteter og udflugter.

Vi ønsker at drage gavn og nytte af de mange udflugtsmuligheder, som ligger ganske tæt på. De faglige mål for turen ligger sig primært op af historiefaget med overskriften ”I Christian den IV’s fodspor”. De faglige mål for turen er:

 • At eleverne får kendskab til og viden om Christian den IV og hans betydning for København.
 • At eleverne ser og oplever Christian den IV’s arkitektoniske værker i København.

Derudover ønsker vi, i forlængelse med vores udeskole, at gøre brug af den nærliggende natur og bruge uderummet til læring.

Samarbejdskultur i Indskolingen

Lærere og pædagoger i Indskolingen har længe haft rigtig mange gode praksissamarbejder på kryds og tværs. Det har vist sig ved, at både lærere og pædagoger selv søger at samarbejde og at der bliver draget nytte og glæde af hinandens forskelligheder og styrker i samarbejdet, både på klasseniveau og afdelingsniveau.

Med dette gode og betydningsfulde grundlag, der allerede er skabt for samarbejdskulturen, er der udviklingspotentiale for at løfte samarbejdet til også at blive et sted, hvor lærere og pædagoger kan løfte sig fra det praktiske og sammen reflektere, diskutere, undres, udfordres og åbnes for nye måder at anskue og angribe faglige, didaktiske og pædagogiske udfordringer.

I den nye måde at strukturere samarbejdet i Indskolingen på, hvor der afholdes møder en gang ugentligt med det formål, at styrke det sociale- og faglige læringsmiljø, som dækker over MSL (Målstyret- og synlig læring), den systemiske tænkning i LP-modellen og det kontinuerlige arbejde med klassens trivsel med den sociale årsplan som værktøj, tager vi de første spæde skridt til en udvidet samarbejdskultur.

Kikkerten

Kikkerten er Kvikmarkens online skoleblad. Her kan du følge dagligdagen paa skolen ...