Indskoling

Bg. kl. - 3. klasse
DSC_0574
img_8283_19943065303_o

Afdelingsleder, Pia Rømer Thorsen

Udfordringer til alle

I Indskolingen har lærerne de sidste år arbejdet kontinuerligt med at afprøve og udforske nye undervisningsformer og -metoder inden for seks nøglestrategier:

1) Sætte fælles og individuelle mål

2) Tydelighed og struktur i undervisningen

3) Inddrage eleverne i egen læreproces

4) Konstruktiv feedback

5) Evaluering som en del af undervisningen

6) Fokus på den enkeltes læringsprogression

Dette for at styrke børnenes læring, så alle børn bliver udfordret og lærer så meget de kan. Lærerne har arbejdet med forskellige organiseringsstrukturer i undervisningen og forskellige måder at tydeliggøre læringsmålene på, så selv de mindste børn ved hvad de skal lære og hvorfor.

I skoleåret 17/18 fortsætter vi arbejdet med at gøre de seks nøglestrategier til virkelighed i undervisningen. Vi ønsker at inddrage evaluering som en del af undervisningen for, at

hver enkelt barns læringsprogression bliver tydeligere for læreren og barnet selv og at konstruktiv feedback bliver en kilde til refleksion og udvikling hos både elever og lærere.

Varieret undervisning

I Indskolingen har vi gode erfaringer med varierede undervisningsmetoder og -miljøer, hvor børnenes sanser, krop, kreativitet og nysgerrighed bliver udfordret på forskellig vis. Det har tydeligvis en positiv påvirkning på børnenes motivation og lyst til læring.

I skoleåret 2017-18 fortsætter vi derfor med at skabe varierede læringsmiljøer, hvor det eksperimenterende, kreativitet og skabertrangen kan få lov at udfolde sig og hvor børnene bliver medskabere af den læring, der finder sted.

Vi vil fortsat have fokus på at skabe læringsaktiviteter i fagene, hvor børnene i endnu højere grad får kroppen kommer op af stolene og oplever at læring både bliver sjovere og nemmere, når hele kroppen kommer i brug.

De gode oplevelser med udeskole vil vi videreføre, således at en klasse dette skoleår får tildelt ekstra tid og ressourcer for at kunne arbejde mere dybdegående med udeskole i fagene.

Trivsel

Fokus på trivsel for alle børn i Indskolingen er et område, vi altid prioriterer højt. Vi er af den overbevisning at barnets trivsel, læring og udvikling går hånd i hånd, og det ene er en forudsætning for det andet. Forskning inden for børns udvikling og trivsel i skolen fortæller os, at arbejdet med at øge det enkelte barns trivsel i skolen, skal ses i større sammenhæng end kun det enkelte barn.

Har et barn eller en gruppe børn trivselsudfordringer i skolen, findes en stor del af løsningen altså i de relationer og den kultur, som barnet eller børnene indgår i. Således bliver alle børn, lærere, pædagoger og forældre i og omkring en klasse en del af løsningen for det enkelte barn eller den børnegruppe, som oplever trivselsudfordringer.

I skoleåret 2017-18 har Indskolingen derfor valgt at arbejde med fællesskab som pædagogiske fokusområde. Fordi trygge og udviklende fællesskaber styrker både trivsel og læring og dermed har stor betydning for flere af vores udviklingsområder.

Fælles indsats for at styrke alle børns læring, trivsel og udvikling i fællesskaber (Pædagogisk fokusområde)

Alle børn indgår i fællesskaber både hjemme, i skolen og i fritiden og det enkelte barn skaber et billede af sig selv igennem disse fællesskaber. For at det enkelte barn kan lære, trives og udvikles, er det altså en forudsætning at det indgår i udviklende og konstruktive fællesskaber.

Indskolingen arbejder i skoleåret 2017-18 med fokus på at øge bevidstheden om og indsatsen for, hvordan alle børn og voksne i og omkring en klasse er med til og kan påvirke til et trygt og robust klassefællesskab, hvor alle børn i klassen kan lære, trives og udvikles.

Alle børn er forskellige og alle børn skal lære, trives og udvikles. At være med i et fælleskab, der rummer forskellighed og mangfoldighed er værdifuldt for, at børnene kan udvikle sig til forstående, respektfulde, tolerante og vidende mennesker, der kan begå sig. Hver klasse er unik og udgør et helt særligt klassefællesskab som er værdifuldt.

At skabe og opretholde sunde fællesskaber kræver bevidst arbejde og handlinger fra alle voksne omkring børnene og klassen. At sikre at alle børn kan være trygge og lære, trives og udvikles, kræver en vilje til at bidrage konstruktivt til fællesskabet fra alle voksne der omgiver klassen, samt et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre.

Vision: Alle børn i Indskolingen skal indgå i børnefællesskaber, hvor klassefællesskabet har værdi for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling og hvor det enkelte barn ses som værdifuldt for klassefællesskabet.

Mål 1: Alle lærere, pædagoger og forældre bidrager til et godt og udviklende klassefællesskab for alle børn.

Mål 2: hver eneste barn skal jævnligt have en oplevelse af, at være god til noget sammen med andre.

Mål 3: Alle børn finder tryghed i klassefællesskabet til at kunne lære og udvikle sig.

Det er derfor vores prioritet i afdelingen at medtænke styrkelse af klassefællesskaber, når vi planlægger årets aktiviteter og arrangementer og i vores forskellige samarbejder og kommunikation.

Aktiviteter i indskolingen i skoleåret 2017-18

I skoleåret 2017-18 har Indskolingen planlagt flere fælles initiativer, der skal styrke børnefællesskaberne og skabe varierede undervisningsformer og –miljøer, hvor alle børn kan blive udfordret på det niveau, de er:

1. Globalt undervisningsforløb – som tager udgangspunkt i et udvalg af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s 17 verdensmål er netop et udtryk for fællesskabets styrke, hvor 193 meget forskellige lande, med det til fælles, at de har en forståelse for og ønske om, at alle kan bidrage og har betydning for, at kan vi gøre en stor forskel på vores fælles jord.

2. Storyline forløb – som ligger op til en oplevelsespræget tilgang til læring med henblik på opdagelse, udforskning, refleksion, samtale og handling. I et storyline-forløb deltager alle og bidrager med de kompetencer, man har. Den enkeltes læring og udvikling sker i fællesskab og ved at være direkte aktiv i fællesskabet om at løse konkrete problemstillinger.

3. Naturvidenskabsfestival – Min nye verden: Hvor der sættes fokus på det nære, barnet finder i sin hverdag og det fjerne som omhandler verden.

Vi deltager i Naturvidenskabsfestivalen sammen med også andre afdelinger på skolen og mange andre skolebørn i resten af Danmark.

Læringen foregår i en innovativ, eksperimenterende og undersøgende undervisning med rig mulighed for at komme ud af huset og få inspirerende eksperter ind i huset. Læs mere på http://naturvidenskabsfestival.dk/min-nye-verden

4. Trivselsdage, der tager udgangspunkt i det helt nære under temaet: Krop og idealer. Hvor vi sætter os selv og vores store og små forskelle under lup for på den måde at erkende, at vi alle er ens og alle er forskellige.

5. Morgensang: Sang og at lytte til musik er kilde til glæde og fællesskab. God musik stimulerer sanserne og kan mærkes i hele kroppen. Musikken kan rumme alle og bliver kun bedre af, at vi er flere der oplever den og udtrykker den, derfor har vi morgensang to gange om ugen i Indskolingen.

”SFO Frihjulet”

I modsætning til skolen er ”SFO Frihjulet” at opfatte som børnenes fritid, hvor børnene selv kan vælge til og fra, forfølge og fordybe sig i egne interesser og behov og indgå i relationer på tværs af klasser.

Det er pædagogernes opgave at sikre, at ”SFO Frihjulet” er et sted for alle børn i Indskolingen således, at alle børn kan finde interessefællesskaber og gode fælles oplevelser.

Vi ønsker at medvirke til, at børnene foretager gode valg for sig selv og tør udfordre sig selv. Valg der hjælper det enkelte barn til at indgå i udviklende relationer, fællesskaber og aktiviteter.

Det betyder, at pædagogerne i ”SFO Frihjulet” er i tæt kontakt med børnene for at sikre trygge rammer og et varieret tilbud, der fremmer og støtter op om det enkelte barns og forskellige børnegruppers læring, trivsel og udvikling.

I skoleåret 2017-18 vil vi sætte særlig fokus på:

Fællesskaber

SFO skal være et trygt og rart sted for alle børn, hvor børnene oplever, at de er en del af et større fællesskab, der er præget af rummelighed og tolerance.

Alle børn i SFO skal indgå i positive og udviklende fællesskaber og tætte relationer til både børn og voksne.

I SFO skal børnenes tro på egne evner og kendskab til egne styrker og potentialer udvikles. Børnene støttes i at tænke og handle selvstændigt og fornuftigt og til at bidrage til et åbent og trygt fællesskab for alle.

I 2017-18 vil vi sætte fokus på, hvordan vi gennem vores aktiviteter og kommunikation kan styrke fællesskaber i SFO endnu mere.

”Fællesskab” er et fælles fokusområde for hele Indskolingen og derfor gør de samme visioner og mål om fællesskab sig gældende i både skole og SFO.

Se afdelingsbeskrivelsen for Indskolingen vedr. ”Fællesskaber”.

Krop, bevægelse og sundhed

Det at bevæge sig og have det godt med sig selv og sin krop er en vigtig grundsten i børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel. Vi vil have mere bevægelse for alle børn, også de børn som oftest vælger mere stillesiddende aktiviteter.

Skolens bevægelsesvejleder har i år flere eftermiddage om ugen i SFO til netop bevægelse og idræt i SFO.

Bevægelse og fysisk aktivitet er mange forskellige ting og kan indgå i dagligdagen på mange forskellige måder og derfor noget der skal tænkes ind i SFO alle de steder, det er muligt.

IT i SFO

Flere og flere børn har mobiltelefoner og iPads med i SFO. Der findes mange forskellige holdninger til børn og IT.

Vi begyndte allerede sidste skoleår en pædagogisk diskussion om børnenes brug af forskellige digitale enheder og online. Denne diskussion er nu mundet ud i en ”SFO-IT-politik”, hvor holdninger, retningslinjer og regler til området er nedfældet.

Med IT-politikken følger også et pædagogiske medansvar i samarbejde med forældrene, for børnenes digitale dannelse og hvordan det kommer til udtryk i hverdagen.

Digital-politik – SFO Frihjulet fra skoleåret 2017-18

Nutidens og fremtidens kompetencer

Det digitale univers er i dag en stor del af mange børns virkelighed og det digitale univers udvikler sig med lynets hast. Digitalisering bliver stadig en større og større del af den verden, som børnene oplever og lever i og vil sandsynligvis kun fylde endnu mere i børnenes fremtid. Det kræver, og vil være en forudsætning for fremtidens unge og voksne, at de har kompetencer til og kan begå sig fornuftigt i og med forskellige digitale platforme for at kunne begå sig i samfundet.

For mange børn har det digitale univers fået en større og større betydning og er en lige så vigtig del af at skabe og fastholde sociale relationer og indgå i fællesskaber, som den fysiske verden. Digitale enheder bruges i dag til både kommunikation, underholdning og spil, men også i høj grad til at lette og muliggøre vores moderne liv og hverdag. Også i skolen har digitale enheder fået en større betydning, der muliggøre helt nye måder at arbejde med fagene på, og digitale læremidler er på kraftig fremgang.

Digitalisering giver i dag børn mulighed for at lege, afprøve, opdage og lære nye måder at udfolde idéer og kreativitet på. Med forskellige programmer kan børnene selv skabe deres egen musik, kunstværker, film mm. det kræver ”blot” at de kan beherske de nødvendige digitale færdigheder.

Vi ser børn, der dybt koncentreret prøver at holde rede i alle trådene på deres storyboard for med forskellige remedier, at skabe deres egen stop motion film. Vi ser børn, der opfinder, sammensætter og planlægger dansekoreografier som de filmer og redigere i, for med forskellige effekter, at skabe en hel musikvideo. Og vi ser børn, der ved hjælp geometriprogrammer skaber smukke mønstre for at kunne lave klassens fane.

Ved hjælp af digitale platforme oplever børnene således at kunne konkurrere med hinanden og andre i forskellige spil, kunne søge information og viden på Internettet og i diverse app’s, lære og træne færdigheder på forskellige læringsplatforme og kunne skabe og udtrykke sig på forskellige måder, for at andre mennesker kan opleve.

For meget af det samme

Det er vores opgave som skole og SFO i samarbejde med forældrene at klæde børnene på til at blive kompetente og fornuftige brugere af IT.

Det digitale univers er en kilde til uudtømmelig underholdning og muligheder. Det er let at lade sig opsluge i alt det, som det digitale univers kan tilbyde på de utallige digitale enheder, som står til vores rådighed konstant.

En væsentlig kompetence i brugen af digitale enheder, er altså også at kunne balancere brugen i forhold til at være med og tage del i det fysiske sociale liv og de aktiviteter, som foregår lige rundt om ørerne på en. Denne balance er noget som nogle børn har svært ved at administrere på egen hånd, hvorfor det er vores opgave, ikke kun at sætte tydelige rammer for brugen, men også at hjælpe børnene på vej til med tiden selv at kunne håndtere og mærke efter hvor balancen findes.

Balancen i brugen af digitale enheder ligger ikke kun i tiden brugt på enhederne, men også i hvordan de bruges. Børn skal udfordres på forskellige måder, hvor forskellige sanser kommer i spil, så de kan udvikle forskellige kompetencer. Derfor er det vores opgave at inddrage det digitale aspekt i forskellige aktiviteter og med forskellige formål for på den måde at være med til at åbne børnenes øjne for de mange forskellige muligheder der er, med digitale værktøjer.

At kunne begå sig i det digitale univers kræver ikke kun at have visse tekniske kompetencer, men i lige så høj grad at kende til de normer og faldgrupper, som findes online. Lige såvel, som at venskaber og fællesskaber opstår online er digital mobning desværre også blevet en stadig større del af det digitale liv. I takt med at børnene bliver ældre, skal de lære de skrevne og uskrevne regler som gælder for god og sikker færden online og hvor og hvordan de kan henvende sig, hvis de har dårlige oplevelser. At vi

voksne, både pædagoger og forældre, er tæt på og er nysgerrige på børnenes færden online, er vejen frem til at kunne tale med dem, om de eventuelle dårlige oplevelser de har og på den baggrund kunne vejlede og hjælpe med at håndtere situationer.

For at sikre os, at børnene får det bedste og mest ud af deres tid på SFO og brugen af digitale enheder, har vi derfor gældende regler for brug af digitale enheder i SFO.

TELEFON

– Børnene skal ALTID spørge en voksen om lov, inden de vil ringe eller sms’e fra deres telefon

– Telefonen skal altid være på lydløs og i tasken. Børnene skal altså ikke gå rundt med telefonen på sig.

– Forældrene er velkomne til at ringe til SFO’ens telefon, hvis man vil i kontakt med sit barn og IKKE ringe til barnets egen telefon. Dette fordi vi gerne vil have at børnene har tid og ro til at fordybe sig i leg og aktiviteter når de er i Frihjulet og ikke konstant skal være til rådighed for telefonen.

SPIL

– Børnene må medbringe egne digitale enheder, men respektere SFO’ens regler for brug.

– Det er på eget ansvar, at man medbringer digitale enheder i SFO.

– Der må spilles på egne enheder eller skolens computere i halområdet (og kun der) efter kl. 15.

– Der kan forekomme spillefri dage, hvis pædagogerne ønsker at sætte andre aktiviteter i fokus.

– En pædagog kan til enhver tid bede barnet om at pakke den digitale enhed væk, og det skal efterleves.

– Det er ikke tilladt at tage billeder, optage film eller optage lyd eller bruge apps, som er afhængige af dette, på skolens område, medmindre det er en voksenstyrret aktivitet.

– Børnene må ikke tale chatte med andre mennesker uden for det fysiske lokale, i nogen apps/spil.

– Børnene må ikke på SFO spille virkeligheds tro volds spil, som ikke er egnet for børn. Det er altid en ret for personalet at vurdere, om et spil ikke er egnet til SFO og kan bede barnet slukke.

– Vi opfordrer til at forældrene hjælper deres børn med, at organisere deres spil på iPads og telefoner i f.eks. en SFO-spille-mappe, så børnene nemmere kan holder sig inden for retningslinjerne for spil i SFO.

– Børnene må ikke bruge sociale medier som f.eks. Instragram, Facebook, Youtube, snapchat på egne enheder på skolens område.

– Vi downloader ikke nye spil på skolen til børnenes egne spillemaskiner og vi opretter ikke profiler.

Hvis vi oplever at et barn ikke efterlever Frihjulets regler for brug af digitale enheder, bliver enheden inddraget og forældrene kan senere hente den hos køkkenvagten.

Vi ser frem til et godt samarbejde med forældrene om at skabe sunde og udviklende IT-vaner for børnene.

Kikkerten

Kikkerten er Kvikmarkens online skoleblad. Her kan du følge dagligdagen paa skolen ...